Talentjourney at the international conference ‘Creative Learning Environments’

Nataša Kristan, Saša Kocijančič and Sašo Bizant actively participated at the international conference “Creative Learning Environments” which was held on 10th November 2021 in Laško with the paper Introduction of a Joint Curriculum.
Summary of the article: Industry 4.0 is on the march, the development-oriented economy is introducing revolutionary innovations. Within a few years, the labour market that our students enter will be very different. There is a big challenge for educators. It is impossible to follow development and to have experts in all fields of science and technology. One of the solutions is the implementation of a joint curriculum, which brings together several educational institutions specializing in a particular field. Each institution also builds a network of partners who support professional fields. An example of such cooperation is being developed in the Talentjourney project, a Center of Excellence.

Predstavitev projekta Talentjourney na Mednarodni strokovni konferenci Kreativna učna okolja

Nataša Kristan, Saša Kocijančič in Sašo Bizant smo 10. 11. 21 aktivno sodelovali na Mednarodni strokovni konferenci Kreativna učna okolja v Laškem s prispevkom Uvajanje skupnega kurikula. Povzetek prispevka: Industrija 4.0 je na pohodu, razvojno usmerjeno gospodarstvo vpeljuje revolucionarne inovacije. V roku nekaj let bo trg delovne sile, v katerega vstopajo naši dijaki in študentje, zelo drugačen. Pred izobraževalci je velik izziv. Nemogoče je slediti vsemu, imeti v kolektivu strokovnjake za toliko področij. Ena od rešitev je izvajanje skupnega kurikula, kjer se združuje več izobraževalnih inštitucij specializiranih za določeno področje. Vsaka inštitucija gradi še mrežo partnerjev, ki strokovna področja podpirajo. Primer tovrstnega sodelovanja razvijamo v projektu Talentjourney, center odličnosti.

Authors: Nataša Kristan, Saša Kocijančič in Sašo Bizant

More news